Van ebben a szövegben említés genderről, homoszexualitásról, transzvesztitákról?

SAINT-JUST a Konventben

„Úgy rémlik, ebben a gyülekezetben néhány igen érzékeny fül is akad, amely ezt a szót: “vér”, nem bírja hallani. Néhány értekezés meggyőzhetné őket, hogy mi sem vagyunk kegyetlenebbek, mint a Természet és az Idő. A természet nyugodtan és megmásíthatatlanul követi törvényeit. Ha az ember a természet törvényeivel ellentétbe kerül, könyörtelenül elpusztul. A levegő összetételének megváltozása, az elemi tűzvész, egy víztömeg egyensúlyának ingadozása, egy járvány, vulkáni kitörés vagy árvíz ezreket fektet a sírba. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy a fizikai természetnek ezek az alig észrevehető, csekély változásai nyomtalanul lezajlanának, ha útjukat hullák tömege nem jelezné.

Azt kérdezem, miért legyen az erkölcsi természet forradalmaiban irgalmasabb, mint a fizikai? Az Eszme éppúgy elpusztít mindent, ami útjában áll, mint a fizikai törvény. Egy eseménynek, amely az erkölcsi világrend, más szóval az emberiség arculatját megváltoztatja, joga van vérben gázolnia. A világszellem csakúgy felhasználja eszmei céljai elérésében a mi karunkat, mint a vulkánokat vagy árvizeket. Mindegy neki, hogy járványban vagy forradalomban pusztul el valaki.

Az emberiség léptei nagyon lassúk, csak századokban lehet mérni azokat; minden lépés mögött nemzedékek sírhantja domborul. A legegyszerűbb találmányok és felfedezések milliók életébe kerültek, akik útközben hulltak el. Olyan időkben, amikor a történelem léptei meggyorsulnak, több embernek fullad ki a lélegzete, mint egyébkor.

Következtetésünk gyors és egyszerű: minthogy mindenki egyenlő körülmények között jött létre, mindenki egyforma annak a különbségnek a leszámításával, amit a természet maga alkotott. Ennélfogva sem az egyénnek, sem egyének kisebb vagy nagyobb osztályának nincs joga semmiféle előnyre vagy kiváltságra. Ennek a mondatnak a való életben alkalmazott minden egyes mondatrésze emberáldozatokat követelt. Július tizennegyedike, augusztus tizedike, május harmincegyedike a központozást jelentik benne. Négy esztendőre volt szüksége, hogy végbevitessék, rendes körülmények között egy évszázad se lett volna elegendő, és nemzedékek jelezték volna a központozást. Olyan csodálatos az, hogy a forradalom árja minden kanyarnál, minden fordulónál kiveti a maga hulláit?

Tételünkhöz még néhány záradékot fűzünk; néhány száz hulla nem fog visszariasztani bennünket a folytatástól. Mózes népét a Vörös-tengeren át és a pusztába vezette, amíg a régi, romlott nemzedék fel nem morzsolódott; a törvényhozó csak azután alapíthatta meg új országát. Törvényhozók! Nekünk nincs se Vörös-tengerünk, se pusztánk, de van kardunk, és van guillotine-unk.

A forradalom Peliasz leányaihoz hasonlatos: ízekre szaggatja az emberiséget, hogy megifjítsa. Valamint a föld kiemelkedett a vízözön hullámaiból, úgy támad föl majd az emberiség ebből a véres üstből. Fiatalon, erőtől duzzadva, mintha aznap született volna erre a világra.
Ezennel felszólítjuk a zsarnokság minden titkos ellenségét, ki Európában és az egész földgolyón Brutus tőrét rejtegeti köpenye alatt, hogy ossza meg velünk ezt a magasztos pillanatot.”

Büchner: Danton halála

Katona Tamás