A jól működő demokrácia alapfeltétele: a hatalmi ágak – jogalkotói, végrehajtói és bírói hatalom – szétválasztása, valamint ezek, a közérdeket szolgáló kontrollja: a szabad és független sajtó (és audit intézményrendszer).
                A történelem során a mindenkori államhatalom különböző eszközökkel, de mindig megpróbálta uralma, befolyása és irányítása alá vonni a médiát.
                Ma a sajtószabadság jogi garanciáit az alkotmány és a törvények rögzítik. Ennek ellenére a sajtó mégsem tud eredeti rendeltetése szellemében a sokoldalú, hiteles tájékoztatás eszköze lenni.
A kormányok, politikai pártok, multinacionális cégek által felvásárolt nyomtatott és elektronikus sajtó rendre a tulajdonos érdekei szerinti szólamokat, egyoldalú véleményeket, híreket szajkózza attól a szilárd meggyőződéstől indítva, hogy csakis az ő véleménye, nézőpontja az igazi.
Az újságíró pedig két dolgot tehet ebben a helyzetben: beáll az épp kenyéradó gazda vélemény vezérvonalába, vagy, ha még maradt valami – ha volt is egyáltalán – az újságíró szakmai önbecsüléséből, lelkiismeretéből, akkor veheti a sátorfáját, és mehet vagont rakni.
                A sajtószabadság jelenkori agóniája a demokrácia születésnapján kezdődött. Mai állapota az akkor még látens, lappangó betegség végső fázisa. Ezt a tünetet hozta élesen a felszínre a Covid-járvány, illetve kezelése körüli átláthatatlanságok, bonyodalmak. Mint a rák, ami évtizeden át burjánzik, terjed a testben, aztán egy baleset, egy csonttörés, vagy műtét beindítja a halálos folyamatot.
                A jelen estben azonban nem a vírus az emberi fajra leselkedő, legnagyobb veszély. Az árnyékában lopakodó sátáni szándék a valódi méreg. A kétpólusúvá polarizált politika – amely Egy Pólusú Világrendet készít elő -, igyekszik úgy beállítani a kérdést, mintha az állásfoglalás politikai hovatartozás kérdése lenne. Holott egyáltalán nem az.
                Egy totális, koncentrált világuralomra törő erő nemzetekre leosztott részfeladat végrehajtásának vagyunk alanyai, mi, emberi, szabad lények a mindenkori – a végső szándék tekintetében majdnem teljesen mindegy milyen ideológiába öltöztetett – hatalommal szemben.

                Itt tartunk ma. Miközben a közvélemény túlnyomó többsége a vírus létezésén, a korlátozások, kapkodó, egymásnak is ellentmondó intézkedések fölött vitatkozik, egymással is ölre menve, az embert ember ellen fordító felszíni ármány elfedi a lényeget: itt az emberi szabadságjogok körül folyik a méregkeverés, az egyén és a hatalom viszonyának alapvető átrendezése szándékával. Tudatosak vagyunk, hogy a ma helyzetképe a múlt reflexiója, a ma nyugtalanságának forrása a múltból teleportált pesszimista tehetetlenség, a ma kilátástalansága az elvétett politikák kivetített árnyékoldala. Napjaink nagy tragédiája az esztelenül lepergett évek dráma sorozata, amelyben a múltunk tekintélytiszteletének hiánya a jelen és jövő tiszteletének méregpohara. A dráma sorozatban a szellemi elit meghasonulása az emberisség tragédiájának az előszobájává vált.

                Felismerve e helyzetet, az emberekre, családokra és a nemzetekre váró rövid és hosszú távú tendenciáit, Magyarországon a Szövetkezet Tv alapítói létrehozták a csapdából való kiúton az első lépést jelentő független, kormányzati és multinacionális érdekektől mentes online médiáját.
                Az eszmei függetlenséget természetesen csak az alapítók tisztessége, erkölcse, hivatástudata garantálhatja.
                A rendszer gyakorlati függetlenségének biztosítéka: a saját szerver, amely biztonságos és külső cenzúra nélküli hírközlést tesz lehetővé.
              

               Az Ember leigázásának száguldó vonatát lehet-e megállítani? Nem tudható. Remélni lehet, és kell is.
S bár szűkebb hazánk, Székelyország elenyésző pont ebben a gigantikus háborúban, mégis azt gondoljuk: ha mindenki rendben tartja saját portáját, akkor az egész (kis és nagy) közösségünket sem tudja felemészteni a szellemi-lelki-fizikai romlás.

                Egyetértve a Szövetkezet TV magyarországi alapító szándékával, mérlegelve az itthoni közéleti állapotokat, pár hónappal ezelőtt úgy döntöttünk: csatlakozunk a Szövetkezet Tv által kínált lehetőséghez, és létrehozzuk ugyanezen szándékkal, céllal a Szövetkezet Tv székelyföldi stúdióját, amely szerves része lesz a Független Média Szövetkezet egységének, azonban mind szervezetileg, mind tartalmilag jól elkülöníthető, önálló részként fog működni.

                Munkánk első fázisa a Szövetkezet TV júliusban, Székelyföldön elkezdett bemutatkozó programjainak megszervezése, amelyek nyomán remélhetőleg kibővül, kialakul azoknak az embereknek a köre, akik elveinkkel, értékrendünkkel és céljainkkal egyetértenek, sőt: ezek mentén tenni, cselekedni is szándékoznak.

A Független Média Szövetkezet TV székelyföldi stúdiójának elnevezése:

FÜGGETLEN  MÉDIA SZÖVETSÉG – SZÉKELYFÖLD

A média függetlensége természetesen nem jelent érték nélküliséget.

Legfrissebb feltöltések

Még több

FÜGGETLEN  MÉDIA SZÖVETSÉG – SZÉKELYFÖLD

 

Székelyek és a külvilág

 1. A székelységnek a jelen politikai keretek között kell megtalálnia az együttélés, egymás mellé és nem egymás alárendelés alapján az együttműködés békés, egyenjogú viszonyrendszerét többségi a nemzettel.
 2. Az együttélés normalizálását napjainkban különösen szükségessé teszi az a tény, hogy azok az erők, amelyek 100 évvel ezelőtt keresztre feszítették Magyarországot, most ácsolják a keresztet minden, hazáját szerető nemzet: románok, szerbek, szlovákok, ruszinok, lengyelek, csehek, cigányok számára. Mindannyiunkra ugyanaz a jövőkép vár, ha nem teszünk ellen, ha hagyjuk, hogy továbbra is az „oszd meg uralkodj” elvet használják fel ellenünk.
 3. Bízunk abban, hogy a székely nép számára van hely és feladat Romániában, bízunk abban, hogy a politika és média hisztériától mentes, józan, gyermekeik jövője érdekében felelősen gondolkodó román emberek megértik tiszta szándékainkat.
 4. Minden ember – éljen bár Bukarestben, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, vagy Temesváron – egyet akar: nyugalmat, biztonságot önmagának és gyermekeinek, kiszámítható holnapot, amelyben büszkén ápolhatja kultúráját, hitét, s amellyel jó példát mutathat mások számára a szabad információ  áramlás által..
 5. A ma élő emberek döntő többsége a véleményalkotásához szükséges információkat túlnyomórészt az online médiákon keresztül szerzik be. Ezek a médiák – kevés kivétellel – vagy a bukaresti, vagy a multinacionális, liberális globalista politika szócsövei, ezek befolyása alatt állnak. A magyar nyelvű sajtó esetében ez kiegészül a Budapestről irányított szólamokkal.
 6. A hiteles, valós információkhoz jutás a demokrácia alapfeltétele. Közös érdekünk, az ilyen tájékoztatásra alkalmas, politikai befolyástól mentes média létezése. A Szövetkezet Tv ezzel a szándékkal jött létre.
 7. Az Európai Unió a jelenlegi formájában működésképtelen, alkalmatlan mind önmaga, mind az alkotó nemzetek érdekeinek közös, minimális alapon történő megszervezésére.
 8. Ugyanakkor a XXI. század egyéb kihívásai mind politikailag, mind gazdaságilag, katonailag erős, radikálisan megreformált Európát követelnek.
 9. Ennek előfeltétele az Európát alkotó nemzetek, népek szuverén, egymás érdekeit akceptáló, közös nevező, és cél kidolgozása és megtalálása.
 10. Romániában a székelység azonban csak akkor lehet partner ebben a folyamatban a többségi nemzet számára, ha előbb kialakítja reális önértékelését, és világosan megfogalmazza jövőképét és megvalósítható céljait.

 

Székely belső viszonyok

 

 1. Tevékenységünk alapja a hit, az alkotó cselekedet és az egységes nemzetben való gondolkodás.
 2. A nemzet, a közösség megtartó erejének alapja. A nemzet történelmének, múltjának és hagyományainak valós ismerete, és erre az ismeretre épített jelen és jövőkép – alap célkitűzésünk;
 3. A székely és a magyar nép legfontosabb megtartó ereje a Teremtés titkát magában hordozó magyar nyelv. Ennek gondozása, ápolása, megőrzése minden, e nyelvet bíró, magát magyarnak, székelynek valló ember alapvető kötelessége és érdeke;
 4. Hisszük a székely-magyar múlt szakrális irányítottságát és történelmünk üdvtörténetiségét;
 5. A székely ember a Teremtés kezdetétől fogva szabad. Szabadságának belső alapja: a lelkében, szellemiségében és cselekedeteiben szabad, félelmek és külső kényszerítő körülményektől mentes autonóm személyiség.
 6. Ezen szabad egyének, családok összessége alkotja a székely nép szabad közösségét, a Székelyföldet;
 7. A székely nép megmaradásának feltétele a belső önrendelkezés. Ehhez azonban erős, egységes, fejlődő, dinamikus Székelyország szükséges;
 8. Ez az egység csak szellemi-lelki-kulturális alapokon valósítható meg;
 9. Ez a szellemi-lelki-kulturális alap a legfontosabb a mai gyermekek, fiatalok nevelése szempontjából;
 10. Az itthoni, egészséges, szabad közélet a feltétele annak, hogy az elvándorlás megálljon, s az itthon maradók gyermekvállalási kedve biztosítsa a székelység utánpótlását;
 11. Napjaink közállapotainak, a székelység fogyásának, a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve szomorú jövőképének korántsem a száz évvel ezelőtt történtek a közvetlen okozói. A múlt keserű emléke nem lehet sem felmentés, sem takaró mai egyéni és közösségi magatartásunk hibáira. A harcot a magyar anyák vesztették el – vallotta Márton Áron püspök – s ez így marad, ha a nemzet mélyéből a megújuló források nem fakadnak fel. Ilyen források szócsöve szeretne lenni a szövetkezeti médiánk;
 12. Az aktuálpolitikai, erőnket és lehetőségeinket meghaladó korlátozások mellett a székely népnek e keretek között meg kell találnia azt az utat, amely a megújuláshoz és az újjászerveződéshez vezet;
 13. Bízunk abban, hogy a többségi román nép körében is felerősödnek a közös érdeket szorgalmazó, józan gondolkozást és az életben maradás szükségessége mentén az együttműködésre hajlandó szándékok;
 14. Elhatárolódunk egyes politikai szereplők által gerjesztett feszültségek, ellentétek szításával, az álmok és irreális víziók politikai paletták fókuszába emelésével;
 15. A székelység jövője szempontjából történelmi felelősség terheli a ma értelmiségét. Képesek-e az ősök szellemében hitet, tudást adni a nemzetnek, ebben szellemben oktatni és egyben irányt mutatni, reális jövőképet tervezni a közösségnek. A székely közép- és nagyvállalkozókat: képesek-e az önös anyagi érdekeken túllépve a közérdeket képviselni és szolgálni? Erre is választ vár a székely közösségünk;
 16. Történelmi felelősség terheli az egyházakat, papokat, lelkészeket, hogy az egyéni lelki üdvökön és vigasztaláson túl képesek-e az elődök példáját követve harcba szállni a székely közösség megszervezéséért;
 17. Történelmi felelősség terheli a jelenlegi politikai és önkormányzati vezetők vállát. Harminc év után felismerik-e, hogy hit, tudás és alulról szervezett összefogás nélkül épülő aszfalt útjaink a temetőbe vezetnek. Felismerik-e, hogy a közélet céltudatossága, átláthatósága és tisztasága a normalitás előfeltétele;
 18. Jövőnk szempontjából a legnagyobb felelősség azonban azokat terheli, akik egyet értve az eddig leírtakkal világosan látják helyzetünk súlyosságát. Gyermekeink, unokáink érdekében ma már nem elég a passzív tagadás és mély hallgatás. Fel kell vállalni egyet nem értésünket, félre kell tenni félelmeinket és össze kell fogni a hasonlóan gondolkodókkal, hogy a dolgok jobb irányt vegyenek.
 19. A székelységnek meg kell tanulnia, hogy a megmaradás nem Budapesten, nem Bukarestben, és nem Brüsszelben dől el. A megmaradás záloga a székely falu, a székely város harmonikus fejlődése és felelős életvitele;

 

A FÜGGETLEN  MÉDIA SZÖVETSÉG – SZÉKELYFÖLD  ebben a megújulási folyamatban kíván egy apró, katalizáló ponttá válni, ha lesznek szép számmal, akik elfogadják a szövetkezésre nyújtott kezet.

Célunk nem kevesebb, mint egy olyan szabad, művelt, öntudatos székely emberek által benépesített Székelyország, amely egyenrangú, együttműködő, segítő partnerként viszonyul más népekhez. Alapelvünk senki ellen, hanem mindenkiért. Az Önök tisztánlátása, erőbedobása és kitartása – a mi közös és büszke jövőnk záloga.

És ne feledjük, hogy MÁRTON ÁRON püspök szerint minden nép annyit ér, amennyi értéket saját magából ki tud termelni és addig él, amíg életét a saját erejével tudja táplálni.
A FÜGGETLEN  MÉDIA SZÖVETSÉG – SZÉKELYFÖLD alapítói bíznak ebben a székelység összefogó és alkotó erejében!Székelyföld, 2021. augusztus 14. napján